සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රය

  • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

    JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

    ආකෘතිය:SD800

    මෙය නිෂ්පාදනයේ එකම ප්‍රමාණය සඳහා ඔබේ පෑස්සුම් භාවිතය 50% දක්වා අඩු කිරීමකට සමාන වේ, මිශ්‍ර ලෝහ වෙන් කිරීමේ අනුපාතය 98% දක්වා වේ, කුඩා පියසටහනක් සහිත ආර්ථික සැලසුමක් සහ ප්‍රවාහනය කිරීමට පහසුය; දූවිලි නොමැතිව නොබැඳි මෙහෙයුම, ඉහළ ප්‍රතිසාධන සලාකයක්,හායිgh ධාරිතාව.